Kreatywna szkoła – twórczy uczeń XI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Kreatywna szkoła – twórczy uczeń XI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 marca 2022 r. do 15 września 2022 r.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Kreatywna szkoła – twórczy uczeń:

 1. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich, pedagogiem (wskazany udział specjalisty) na temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu” . Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Założenie spółdzielni uczniowskiej i zorganizowanie w jej ramach akcji, np. propagującej przedsiębiorczą postawę uczniów, ekologię, zdrową żywność, imprezę kulturalno-oświatową, działania na rzecz szkoły, sprzedaż własnoręcznie zrobionych towarów. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Mapa myśli ucznia – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie i wykorzystywanie kącika badawczego – zaopatrzonego w przyrządy i pojemniki (menzurki, butelki i słoiki o różnej pojemności, pojemniki z piaskiem i wodą, lejki itp.), przyrządy miernicze (linijki, ekierki, miary krawieckie, poziomice, wagi, termometry itp.), sprzęty i urządzenia (mikroskop, lupa, kompas, kalkulator, kalejdoskop, lornetka itp.). Przygotowanie zajęć, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, liczenie, segregowanie, ważenie, klasyfikowanie itp., obserwacja zachodzących procesów, wyciąganie wniosków – kształtowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Bądź bezpieczny w Internecie” – wykonanie prezentacji multimedialnej (max. 15 slajdów – klasy starsze) i plakatu (klasy młodsze). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 (z każdej grupy wiekowej po 3) najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie inscenizacji/przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania/wiersza. Filmowanie przedsięwzięcia za pomocą kamery, telefonu lub innego urządzenia nagrywającego. Proszę pamiętać o posiadaniu zgody do upublicznienia wizerunku osób występujących w filmie. Ocena na podstawie sprawozdania, video przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media). Ocena na podstawie sprawozdania, prac/linka do strony przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując uczniów i ich rodziny do udziału w akcji. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Nauczyciel jako trener kreatywności i twórczości”, który w okresie od 18.03.2022 r. do 18.05.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 18 marca 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 lutego 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@kreatywna-szkola.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!